Akademia – Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Akademii Piłki Nożnej BKS BOLESŁAWIEC

§1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest Akademia Piłki Nożnej BKS Bolesławiec.

 2. Zajęcia odbywają się w podanych godzinach na obiektach sportowych wyznaczonych przez organizatora.

 3. Uczestników zajęć oraz rodziców obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec.

 4. Do uczestniczenia w Akademii dopuszczony może zostać każdy w wieku od lat 4 do lat 18, kto pozytywnie przeszedł rekrutację sportową i dydaktyczną. Proces rekrutacyjny odbywa się w określonym czasie i sprowadza się do:

         – obserwacji uczestnika

         – specjalistycznych testów piłkarskich

 1. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka/zawodnika jest Sztab

       szkoleniowy. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik, Trenera koordynatora.

 1. Warunkiem gry w Akademii jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych oraz prawnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Akademię.

 2. Dziecko zostaje przyjęte do Akademii na podstawie złożonej Deklaracji przyjęcia w poczet członków uczestników podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Na zajęciach dziecko przebywa pod opieką prowadzących zajęcia.

 4. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.

 5. Odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć treningowych, turniejów sportowych, meczów ligowych czy towarzyskich ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do opłacania składek członkowskich w wysokości i formie uchwalonej przez Zarząd Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec (załącznik nr 1 Regulaminu).

 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do terminowego opłacania składek z góry do 15- tego dnia każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto bankowe grupy do której uczęszcza ich dziecko.

 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa i udziału dziecka w zajęciach, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić trenera grupy, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – tego dnia poprzedzającego następny miesiąc.

§2

Prawa i obowiązki zawodnika

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie bądź podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego Deklarację przyjęcia w poczet członków uczestników Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec.

 2. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

 4. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.

 5. Zawodnik Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec zobowiązany jest:

 • godnie reprezentować barwy akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

 • trenować w ustalonym jednolitym stroju treningowym(docelowo),

 • szanować sprzęt będący własnością Akademii,

 • szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,

 • akceptować wszystkie decyzje sędziego,

 • słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii,

 • przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerom podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

 • wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenerów prowadzących zajęcia,

 • być sumiennym i zdyscyplinowanym,

 • w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

 • zgłaszać niezwłocznie trenerom wszelkie dolegliwości zdrowotne,

 • podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać napoje w wyznaczonym czasie,

 • w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

 • sumiennie realizować obowiązek szkolny.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązani są nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ źle wpływa to na ich koncentrację.

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej oraz trenerów.

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są z wyprzedzeniem powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na meczu lub turnieju.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek.

 7. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego skierowanego do Zarządu Akademii istnieje możliwość przesunięcia terminu opłacenia składki lub jej zmniejszenia.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w organizowanych zebraniach trenerów Akademii z rodzicami/opiekunami.

 9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Akademia Piłki Nożnej BKS Bolesławiec zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłki Nożnej BKS Bolesławiec.

 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

         Załącznik nr 1 Regulaminu

         FORMA OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

        przelew bankowy lub wpłata na konto

        dane:

        Numery kont:

        Bambini: 48 1090 1939 0000 0001 3646 5824

        Żaki: 52 1090 1939 0000 0001 3646 5849

       Orliki: 89 1090 1939 0000 0001 3646 5862

       Młodziki: 13 1090 1939 0000 0001 3646 5872

       Trampkarze: 34 1090 1939 0000 0001 3646 5882

       Juniorzy Młodsi: 39 1090 1939 0000 0001 3646 5889

       składka za miesiąc ………, imię i nazwisko dziecka, grupa treningowa

        wg wzoru: składka za miesiąc STYCZEŃ, Janek Kowalski, Orlik

       WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

       1 dziecko – 90 pln,

        dwoje dzieci –150 pln,

        3 i kolejne dziecko – 50 pln.

      Przy nieobecności na treningach powyżej 2 tygodni spowodowanej chorobą (konieczne zgłoszenie informacji do trenera grupy) następuje zmniejszenie składki członkowskiej o 50% od kwoty właściwej.

       W przypadku gdy składka została już opłacona obniżenie następuje w następnym miesiącu.