o Klubie – statut

STATUT

BOLESŁAWIECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„BOBRZANIE”

(tekst jednolity)

Rozdział I.

Nazwa, teren działania. Siedziba i charakter prawny

§ 1

1)    Bolesławiecki Klub Sportowy „BOBRZANIE”, zwany dalej „klubem” jest
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,   osoby dorosłe i sympatyków klubu
2)    Bolesławiecki Klub Sportowy „BOBRZANIE”, może używać skróconej
nazwy  BKS „BOBRZANIE”.

§ 2

1)     Terenem działalności klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2)     Dla właściwego realizowania celów statutowych klub może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3)     Siedzibą klubu jest miasto Bolesławiec. Adres: 59-700 Bolesławiec,
ul. Spółdzielcza 2.

§ 3

1)     Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
2)     Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
3)     Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 4

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, a cały uzyskany dochód pochodzący ze środków o których mowa w § 28 pkt 2 przeznaczany jest wyłącznie na statutową działalność klubu.

§ 5

Klub używa pieczęci:
Bolesławiecki Klub Sportowy
„BOBRZANIE”
59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2
NIP 612-15-96-466 REGON 230895303

Godła; flagi:

Godłem flagi jest tarcza, umieszczona na tle flagi czarno-zielonej, z wpisaną nazwą BKS „BOBRZANIE” Bolesławiec, a w dolnej części dwoma załączonymi liśćmi wawrzynu. Godło graficzne przedstawia załącznik nr 1 do statutu.

BKS „BOBRZANIE” może używać pieczęci okrągłej o treści: Bolesławiecki Klub Sportowy wokół godła BKS „BOBRZANIE” lub podłużnej z nazwą klubu i adresem siedziby BKS „BOBRZANIE”.

Barw: zielony – czarny – biały,
Odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.

Cel i środki działania

§ 6

Celem klubu jest:

1)     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez planowanie
o organizowanie życia sportowego społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży
powiatu bolesławieckiego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz pomoc organizacyjną i materialną: sponsorów, zakładów pracy,
sympatyków klubu, władz rządowych, samorządowych, fundacji
europejskich, fundacji polskich, związków sportowych, innych zrzeszeń,
klubów, stowarzyszeń, ośrodków sportowych, szkół i uczelni.
2)     Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorząduterytorialnego, poza nim i przez inne organizacje
sportowe.
3)     Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. Organizowanie wypoczynku
letniego wyjazdowego lub dochodzącego dla dzieci i młodzieży
z bolesławieckich szkół gimnazjalnych w formie obozów sportowych.
Organizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych z programem
profilaktycznym. Organizowanie spędzania wolnego czasu ferii zimowych
lub wakacji w formie zajęć sportowych, obozów sportowych lub turniejów.
Organizowanie zajęć sportowych, obozów, turniejów, konferencji
szkoleniowych, wykładów, seminariów z organizacjami, klubami, fundacjami,
związkami z Unii Europejskiej w celu uzyskania nowych form współpracy
oraz podniesienia poziomu szkoleniowego i wzajemnego poznania się.
4)     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo i osobowość poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
klubu.
5)     Propagowanie postaw pro trzeźwości i prowadzenie działalności, która
zapobiega występowaniu patologii wśród młodzieży.
6)     Klub realizuje program działań profilaktycznych w zakresie problemów
alkoholowych i narkomanii prze współpracy z:
·        Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
·        Stowarzyszeniami Abstynenckimi,
·        Oddziałem Odwykowym Szpitala,
·        Pedagogiem szkolnym,
·        Instruktorami i trenerami przeszkolonymi w zakresie profilaktyki
i prowadzenia zajęć profilaktycznych.
7)     Przygotowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych z dotacji
rządowych,  samorządowych, osób prawnych, funduszy Unii Europejskiej
z   przeznaczeniem na:
·        wykonywanie prac budowlanych, budowlano-remontowych,
modernizujących i innych prac poprawiających infrastrukturę
bazy sportowej, noclegowej i sanitarnej stadionu,
·        zakup sprzętu budowlanego, komputerowego, mechanicznego, środków
transportu i innych narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonywania prac
zmierzających do poprawy i modernizacji bazy sportowej,
·        zakup materiałów budowlanych, sprzętu sportowego, sprzętu
wyposażenia zaplecza stadionu w urządzenia niezbędne do utrzymania
stadionu w należytym stanie technicznym,
·        prowadzenie działalności szkoleniowej, seminariów, spotkań i konferencji
na bazie wdrożonych projektów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Zakładami pracy, Sponsorami, klubami sportowymi, organizacjami władzami sportowymi oraz samorządowymi. Klub współpracuje z organizacjami, związkami, fundacjami, klubami samorządowymi terytorialnymi z Unii Europejskiej.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy
swoich członków i działaczy oraz pomoc sponsorów, lecz Zarząd klubu
może podjąć uchwałę o utworzeniu płatnego etatu np.: dla trenera,
instruktora lub innych osób,firm wykonujących prace lub usługi na rzecz klubu.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 9

Członkowie klubu dzielą się na:
1)     zwyczajnych
2)     wspierających
3)     honorowych

§ 10

1)     Członkami zwyczajnymi klubu mogą być osoby, które złożą pisemną
deklarację, zapłacą wpisowe i składkę członkowską oraz zostaną przyjęci
przez zarząd klubu.
2)     Małoletni mogą być członkami klubu po wyrażeniu zgody rodziców
lub opiekunów na piśmie.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)     Uczestniczenia w Walnych Zebraniach klubu z biernym i czynnym prawem
wyboru.
2)     Zgłaszania propozycji i wniosków wobec Władz klubu.
3)     Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych
przez klub.
4)     Korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych
przez Zarząd klubu.
5)     Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

§ 12

1)     Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,
które popierają cele klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd klubu i zadeklarują
pomoc materialno-finansową dla klubu.
2)     Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które zostały uhonorowane
przez Zarząd klubu specjalną uchwałą Zarządu.

§ 13

Członkowie wspierający maja prawo do:

1)     Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach klubu,
2)     Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu,
3)     Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

§ 14

Do obowiązków członków klubu należy:

1)     czynny udział w działalności klubu,
2)     przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,
3)     godne reprezentowanie barw klubu,
4)     płacenie składek na zasadach uchwalonych przez Walne Zebranie klubu
w wysokości 50 zł na rok i 20 zł dla członków do 18 lat, płatne do końca
maja każdego roku.

§ 15

Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

1)     dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2)     skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a)     umyślne naruszenia postanowień statutu,
b)     nie branie udziału w działalności statutowej klubu przez okres 6 miesięcy
i nie powiadomienie Zarządu klubu na piśmie o przyczynach absencji,
c)     świadomego działania na szkodę klubu,
d)     nie płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV.

Władze klubu

§ 16

1)     Władzami klubu są:
a)     Walne Zebranie klubu,
b)     Zarząd,
c)     Komisja Rewizyjna.
2)     Kadencja władz trwa 4 lata. wybór władz następuje w głosowaniu tajnym
lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania klubu.
3)     Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów
o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1)       Walne Zebranie klubu jest najwyższą władzą klubu i może być
zwyczajne i nadzwyczajne.
2)       Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu zwoływane przez Zarząd
raz na 4  lata.
3)       Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co najmniej
raz na rok.
4)       Nadzwyczajne Walne Zebranie klubu zwoływane jest przez Zarząd klubu:
a)     z własnej inicjatywy,
b)     na wniosek 2/3 ogółu członków klubu,
c)     na wniosek komisji rewizyjnej.
5)     Nadzwyczajne Walne Zebranie klubu odbywa się nie później niż 30 dni
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

§ 18

1)     Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania klubu należy:
a)      uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej
działalności  klubu,
b)     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)     podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania klubu,
e)     ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f)     rozstrzygnięcie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
klubu,
2)     Walne Zebranie klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej  2/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych. Termin musi być podany w zawiadomieniu.

§ 19

1)     Zarząd klubu liczy od 4 do 7 członków. Walne Zebranie wybiera 4 członków
zarządu, a zarząd klubu ma prawo dobrać maksymalnie do liczby
7 członków zarządu.
2)     Wybrani członkowie zarządu spośród siebie wybierają prezesa, jego zastępców,
sekretarza i skarbnika,
3)     Zebrania Zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak
niż 1 raz w miesiącu.
4)     Do ważności uchwał Zarządu klubu konieczna jest obecność większości
członków Zarządu.
5)     W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
prezesowi.

§ 20

Do zadań Zarządu klubu należy kierowanie bieżącą działalnością klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami klubu a w szczególności:

1)     reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania klubu,
3)     uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4)     powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5)     przyjmowanie i skreślanie członków,
6)     zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
7)     podejmowanie decyzji o zmianie barw klubowych zawodników-członków
i określanie zasad oraz rodzaju transferu przy zmianie barw klubowych.

§ 21

1)     Członek Zarządu klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa
niezgodnie ze statutem, lub w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
2)     Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd
podczas obecności wszystkich pozostałych członków – większością
¾ głosów.
3)     Usunięty lub zwieszony Członek Zarządu ma prawo do odwołania się
do Walnego Zebrania klubu w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały
o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1)     Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym, inicjującym i opiniodawczym,
odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie
a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu zatrudnienia,
b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi  podmiotami prawnymi.
2)     Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez
Walne Zebranie klubu.
3)     Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4)     Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)      wystąpienie z wnioskami dotyczącymi działalności klubu,
b)     opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Klubu,
c)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
d)     rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu klubu,
e)     zatwierdzanie sprawozdania finansowego klubu,
f)      uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej,
g)     składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał
lub przedsięwzięć Zarządu klubu,
h)     Występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu klubu
w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem
bądź istotnymi interesami klubu działań Zarządu lub członków klubu.

§ 23

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
z jej składu na zasadach określonych w § 21.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – organom
tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków spośród członków
klubu, w takim przypadku uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu osób
pochodzących z wyboru.

§ 25

Członek Komisji Rewizyjnej i Zarządu klubu nie może pełnić żadnych innych funkcji
w innym klubie o podobnym profilu działalności statutowej.

§ 25 a

Zakazane jest:

1)     udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)     przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
3)     wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Fundacji,
4)     zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Rozdział V.

Wyróżnienia i kary

§ 26

1)     Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia
i nagrody.
2)     Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin
uchwalony przez Zarząd klubu.

§ 27

1)     W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu – Zarządowi
przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie
klubu – prawo wymierzania kar:
a)      upomnienia,
b)     nagany,
c)     zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d)     wykluczenia.
2)     Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka klubu przysługuje prawo odwołania się
od Walnego Zebrania klubu w terminie 30 dni

Rozdział VI.

Fundusze i majątek klubu

§ 28

1)     Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2)     Fundusze klubu tworzy się z:
a)     składek członkowskich,
b)     darowizn i zapisów,
c)     dotacji rządowych, samorządowych na zadania z zakresu kultury
fizycznej zlecone klubom,
d)     środków finansowych Unii Europejskiej,
e)     innych wpływów.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród
upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VII.

Zmiany statutu i rozwiązanie klubu

§ 30

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania klubu podjętej większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 31

1)     Rozwiązanie klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4
uprawnionych do głosowania.
2)     Uchwała o rozwiązaniu się klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony majątek.